19.2.08

Existeix una ideologia maçònica?

Sovint, observant els diferents models maçònics i la manera que aquests tenen de manifestar-se cap a l'exterior, es planteja la pregunta de si existeix un paral·lelisme polític entre els diferents corrents masónicas que es correspon amb l'eix esquerres/dretes.
D'aquesta manera, podria parlar-se d'una Maçoneria conservadora enfront d'altra progressista i, fins i tot, una Maçoneria de dretes enfront d'una altra d'esquerres. No obstant això, els paràmetres profans referits a la política no són fàcilment traslladables al món maçònic.
La pluralitat d'enfocaments impedeix una assignació general en aquests termes.
D'altra banda, és ben cert que existeixen en la Francmaçoneria posicions, actituds i models que responen a plantejaments filosòfics que poden ser identificats perfectament des d'una perspectiva profana, com conservadors, progressistes, etc.
Es fa per això necessari establir algunes precisions doncs no significa el mateix ideològic que polític, ni polític que partidista.
L'afiliació política dels maçons, en cas de tenir-la, pertany al seu àmbit personal i privat. No obstant això no és estrany que, d'acord amb els models maçònics, qualsevol observador pugui detectar posicions més o menys identificables amb diferents ideologies o posicions polítiques.
Potser el principi de llibertat de consciència que defensen algunes organitzacions maçòniques, per si mateix, no implica cap vinculació política, però si li afegim la defensa de les institucions laiques, existeixen elements per a començar a estrènyer el marc, fins al punt de poder deixar fora a determinades posicions polítiques, per exemple qualsevol teocràcia, o determinades posicions extremes de la democràcia cristiana. Per descomptat queda fora dels valors maçònics qualsevol posició antidemocràtica.
En altre sentit, existeixen organitzacions maçòniques, de poca presencia certament, que deixen traslluïr uns objectius bastant reaccionaris, per exemple respecte al paper de l'Església Catòlica, tot el contrari aquelles altres que és indubtable que deixen traslucir el seu combatiu laïcisme, postura cap a la immigració, la solidaritat internacional, la guerra, etc.
Els paràmetres polítics, no necessàriament partidistes, en la mesura que impliquen paràmetres filosòfics, tenen una incidència rellevant en les diferents postures maçòniques i convenen ser tinguts en compte pels interessats en sumar-s'hi.
Altra cosa, és que uns determinats parámentres filosòfics puguin ser perfectament qüestionats o defensats des de posicions partidistes molt diverses dintre de qualsevol organització maçònica.
Per descomptat, en cap d'elles, l'objectiu és convèncer a ningú de si cal votar a una o a altra formació política. A diferència del que manifesten algunes organitzacions maçòniques, l'objectiu, en unes altres, no es limita en absolut a el “creixement interior” dels seus membres.
La vocació de transformació social assoleix un protagonisme essencial en algunes de les més importants Obediències Maçòniques.
L'article primer de la Constitució del Gran Orient de França estableix com objecte del seu treball maçònic “la millora material i moral, i el perfeccionament intel·lectual i social de la Humanitat”.
I en la declaració de principis i objectius d'una de les seves Lògies, es detallen com fins particulars:

  • La defensa i promoció dels Drets Humans individuals així com del desenvolupament econòmic, social i cultural dels pobles.
  • La defensa d'un medi ambient sostenible i el foment d'una consciència ecològica.
  • La defensa i foment del laïcisme, concebut com un espai de llibertat creativa per a tots els individus.
  • La promoció de la pau com horitzó d'enteniment universal.
  • L'extensió de la Democràcia en els ordres polític,econòmic, social i cultural.
  • La recerca de la justícia com mecanisme d'equitat entre els homes i entre les nacions.
  • L'oposició a tota forma de discriminació,intolerància o privilegi.
  • L'estímul a la creativitat i a la investigació científica, orientada al progrés social i al desenvolupament humà.
  • La promoció i el foment de le virtuts civiques, tal com la solidaritat, la participació, la responsabilitat i el control dels assumptes públics pels ciutadans.
Si la implicació d'una organització en l'assoliment dels fins esmentats pot ser percebuda com pròpia d'una posició de dretes o d'esquerres és tangencial i queda tanmateix, a la valoració que en pugui fer qualsevol observador.
Per a nosaltres signifiquen, simplement, els objectius que ens plantegem per a la construcció d'un món millor, tal com podem concebre'l.
Podem dir llavors que existeix una ideologia maçònica? I una moral maçònica? I, en cas d'existir pot establir-se un vincle entre la Francmaçoneria i algunes ideologies polítiques o creences religioses respectivament?
Al meu entendre, la Maçoneria desenvolupa l'àmbit del moral i el polític, té a més un “ethos” propi que la fa compatible o incompatible, afí o discrepante, amb determinades ideologies polítiques i creences morals o religioses.
I això sembla tan cert, com que no pot circumscriure's ni identificar-se aquesta “ideologia maçònica” amb una religió o partit polític amb exclusivitat.

No hay comentarios: